افق کوروش | کمپین 1001 داستان

برندگان دوره اول جشنواره هزار و یک داستان افق کوروش

زهرا عطارپور

0938****262

برنده داستان داوری

5 میلیون تومان

فرحناز صاحبی

0913****247

برنده داستان داوری

5 میلیون تومان

سید محمد حسین رضویان

0938****470

برنده داستان داوری

5 میلیون تومان

کوثر دارانی

0935****821

برنده داستان داوری

5 میلیون تومان

نادر جعفرپناهي 

0912****514

برنده داستان داوری

5 میلیون تومان

سعیده آقاابراهیمی سامانی

0912****174

برنده داستان داوری

5 میلیون تومان

مریم عابدینی

0910****089

برنده داستان داوری

5 میلیون تومان

موسی نقی نژادنیار 

0914****775

برنده داستان داوری

5 میلیون تومان

رضا ازادی

0936****429

برنده داستان داوری

5 میلیون تومان

محمد قاسمی

0938****712

برنده داستان داوری

5 میلیون تومان

حکیمه جعفری الوستانی

0911****008

برنده داستان داوری

5 میلیون تومان

صابر یزدان‌پناه

0992****006

برنده داستان داوری

5 میلیون تومان

سیده مدینه حسینی

0913****268

برنده داستان داوری

5 میلیون تومان

حسین جلیلوند 

0912****830

برنده آرای مردمی

1 میلیون تومان

سیده سعیده حسینی 

0917****276

برنده آرای مردمی

1 میلیون تومان

مهری صادق دقیقی

0911****165

برنده آرای مردمی

1 میلیون تومان

صدیقه حاتمی 

0903****866

برنده آرای مردمی

1 میلیون تومان

سعدی محسنی 

0918****401

برنده آرای مردمی

1 میلیون تومان

0914****917

برنده قرعه کشی بین رای دهندگان

1 میلیون تومان

0903****616

برنده قرعه کشی بین رای دهندگان

1 میلیون تومان